ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 115
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจรุญ จารุสาร โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม.นนทบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจิราพงศ์ จุตินะเสฏฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นายธนาพล จีรเดชภัทร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี สพม.สระบุรี เหรียญทอง
6 นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
7 นายธนะกุล ช้อนแก้ว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
8 นางปริศนา สุขสุสาสน์ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน