ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 112
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร โรงเรียนวัดทัพหลวง สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรัญญา งามระยับ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป.ลพบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวัลลภ เหวันต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรุ่งรัตน์ อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนบ้านหัววัง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางนฤมล พอดี โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายวุฒิ อิสระกล โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีไพจิตร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวนิตยา แสนใจกล้า โรงเรียนบ้านวังบูรพา สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวรตนพร พนมพร โรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก เหรียญทอง
10 นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นายศักดินันท์ ศรีไพร โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นางจิราวัฒน์ คุณเวียน โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
13 นางอัญชลี ชูจิตร โรงเรียนแก้วกระจ่าง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
14 นายเรวัฒน์ พรหมสะโร โรงเรียนอุปลพันธ์โรจนประสิทธิ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เหรียญทอง
15 นางณัฐญา เครือเช้า โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย(โทกุหลาบทิพย์ประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
16 นายวิทยา สุทธิไส โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
17 นางสาววารุณี พยายาม โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
18 นางวรรณวิมล ทองงาม โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
19 นายธนณัฐ ศิระวงษ์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 เหรียญเงิน
20 นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม โรงเรียนวัดสะพานหิน สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
21 นางรัศมี จันทะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
22 นางเรณู สีนิล โรงเรียนวัดผึ่งแดด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน
23 นายนิกร ศรีทอง โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
24 นางสาวเมธิกานต์ นนทะสร โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน
25 นางสาวสุนิสา รื่นเริง โรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน