ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอนุชา เงินแพทย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพนม เปียสกุล โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกาญจนา คล้ายพุฒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอำไพ ลิ้มประสาท โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางภารดี ผางสง่า โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางสุชานันท์ รัตนภาค โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายประกอบ พอดี โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสุริสา กาญจนเกตุ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร (พิพิธวิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายก้องภพ ยี่่หร่า โรงเรียนวัอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางรัญภา พรบัญชาตระกูล โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นายสุรจิต จิตรชื่น โรงเรียนวัดพระประทานพร สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
14 นายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ โรงเรียนบ้านนามกุย สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เข้าร่วมประกวด