ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสิริกร บุญเที่ยง โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปัญญา ยะสงคราม โรงเรียนบ้านไร่เจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววชรพร เพิ่มพูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายยุทธนา เหงี่ยมจุล โรงเรียนบ้านหนองลาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางไพฤทธิ์ พูลผล โรงเรียนวัดศรีจอมทอง สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางเกศฤทัย คำษร โรงเรียนบ้านจันเดย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
9 นายอุทัย สังข์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
10 นางสลีลา ศรีสำราญ โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นางสาวณภทรศนัญท์ เจนการ โรงเรียนบ้านท่าลำบิด สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์ โรงเรียนวัดทุ่งเหียง สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด