ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสตกฤช วิชิตพันธ์ โรงเรียนวัดเมตารางค์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม โรงเรียนบ้านเขาตะแคง สพป.ลพบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวชัชฎาพร ทองสุกใส โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวลัดดาพรรณ จันทร์ปรีดา โรงเรียนบ้านสี่แยก สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสุปราณี แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
8 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางอานุชิต แก้วก่า โรงเรียนพรสวรรค์ สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์ โรงเรียนวัดหัวถนน สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวสุปราณี เมฆขจร โรงเรียนวัดเสาธงทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
12 นายชัยวัฒน์ มั่นอก โรงเรียนวัดแปดแก้ว (สพันธ์พุ่มระชัฎกุล) สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
13 นางสาวณัฐกานต์ อยู่เย็น โรงเรียนวัดหนองหลุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญทอง
14 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง โรงเรียนวัดช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญทอง
15 นางช่อทิพย์ สุรโชติ โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
16 นายนิเวศน์ ชาติวุฒ โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
17 นายกิตติศักดิ์ จันทร์เปรม โรงเรียนวัดนิโครธาราม(กิจสิพงษ์วิทยาคาร) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน
18 นางสาวปนัดดา เฮ็งเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
19 นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
20 นายสงครามชัย ดาบจันทร์ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
21 นายอนุชา ชัยหา โรงเรียนวัดประทุมทองสุทธาราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
22 นางมยุรีย์ คนเจน โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญเงิน